Visie op zorg

Visie op zorg

"Wanneer men aanneemt dat kinderen mogen verschillen, aanvaardt men dat zowel het leertraject als het begin- en eindpunt mogen verschillen. Niet alle kinderen moeten op hetzelfde ogenblik en op dezelfde leeftijd hetzelfde kunnen. En niet alle leerlingen moeten op het einde van het schooljaar op dezelfde wijze geëvalueerd worden.”

Onze school streeft ernaar om tegemoet te komen aan de specifieke noden van alle kinderen. We proberen elk kind naar een hoger ontwikkelingsniveau te tillen en dit niet alleen op cognitief vlak maar ook op socio-emotioneel en motorisch vlak. We werken aan een uitgebreide beeldvorming van de kinderen om hun talenten te ontdekken en deze dan vervolgens maximaal te ontwikkelen.

We doen dit door een positief en veilig klasklimaat te creëren, wat een krachtige leeromgeving tot gevolg heeft. De klasleerkracht speelt hierin een cruciale rol. Hij houdt rekening met de voorgeschiedenis van elke leerling. Hij speelt adequaat in op de talenten en eventuele noden van de leerlingen.

De school beschikt over evaluatietools, overlegmomenten en samenwerkingsverbanden met externen. Om dit te bewerkstelligen zijn duidelijke richtlijnen opgesteld met alle betrokken partijen, zoals leerlingen, leerkrachten, het zorgteam, zorgcoördinator, directie, CLB-medewerkers, andere externen en ouders.

Door nascholing, inspraak en overleg trachten we onze visie op zorg steeds bij te sturen en verder uit te werken.