Inschrijvingen

Schooljaar 2020-2021 – Aanmelding voorrangsgroepen

Als u een kindje hebt dat u vanaf het schooljaar 2020-2021 in onze school wil inschrijven, dan moet u dit eerst aanmelden via de website aanmelden.grimbergen.be.

Voor voorrangsgroepen kan dit van maandag 6 januari 2020 om 09.00 uur tot zondag 19 januari 2020 om 23.00 uur.

Door tijdens deze periode aan te melden, zal uw kind bij voorrang in aanmerking worden genomen voor een inschrijving in onze school omdat voorrang moet worden gegeven aan:

· broers en zussen van een kind dat reeds in onze school is ingeschreven;

· kinderen van personeelsleden van onze school.

Wanneer er voor een geboortejaar/leerjaar meer aanmeldingen zijn dan vrije plaatsen, dan zullen de beschikbare plaatsen aan de aangemelde kinderen worden toegewezen rekening houdend met de afstand tussen hun domicilieadres en onze school. Wie het dichtste bij woont komt dan eerst aan de beurt. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid niet nodig zijn voor kleuters geboren in 2018. Voor andere geboortejaren en leerjaren zou dit wel kunnen gebeuren. Op de website aanmelden.grimbergen.be zal u voor u aanmeldt kunnen nakijken hoeveel vrije plaatsen er per geboortejaar/leerjaar zijn.

Ten laatste op vrijdag 31 januari 2020 om 16.00 uur ontvangt u een e-mail waarin wordt meegedeeld of u uw kind bij ons kan inschrijven. Hierin zal ook vermeld worden wanneer u dit moet doen.

Hou er rekening mee dat:

· u uw voorrangsrecht verliest indien u niet aanmeldt tijdens de hierboven opgegeven periode;

· met broers en zussen worden bedoeld:

  • broers en zussen met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;
  • halfbroers en halfzussen met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet op hetzelfde adres wonen;
  • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats (‘domicilie’) hebben, maar geen gemeenschappelijke ouder(s) (vb. stiefbroers en –zussen);

· kinderen die reeds in onze school zijn ingeschreven niet opnieuw moeten worden ingeschreven.

U vindt meer informatie op de website aanmelden.grimbergen.be. Surf er zeker eens naartoe. Indien u daarna nog vragen heeft, dan kan u bij ons op school terecht. U kan ook steeds mailen naar aanmelden@grimbergen.be of bellen naar 02 260 12 11.

Opgelet!

Kinderen die niet tot de voorrangsgroepen behoren moeten aangemeld worden tijdens de algemene aanmeldingsperiode die loopt van 2 maart 2019 om 09.00 uur tot 31 maart 2019 om 23.00 uur.

Brochure - digitaal inschrijven in Grimbergse scholen 2020