Welkom!
Startpagina

We stellen ons even voor...

Basisschool De Regenboog maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in het algemeen en van Scholengroep Scoop in het bijzonder.

De beleidsvisie van de De Regenboog is volledig afgestemd op het Pedagogisch Project van het GO! Het PPGO heeft een pluralistische grondslag en beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en in het bijzonder aan het Verdrag aangaande de rechten van het kind.

De Regenboog staat open voor alle leerlingen ongeacht geslacht, nationaliteit, herkomst, filosofische of ideologische overtuiging en stelt dat deze verscheidenheid door iedereen wordt aanvaard en geëerbiedigd.

De school beoogt een open beleid naar ouders en leerlingen toe.  Wij geloven in een open samenwerking tussen de school, de ouders en de leerlingen. De school ijvert daarbij voor een vriendelijke, wederzijds respectvolle verhouding tussen leerlingen, ouders en personeelsleden.

Het schoolreglement brengt u op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school en de rechten en plichten die onze leerlingen en hun ouders hebben. Alle afspraken en richtlijnen gelden ook tijdens de opvang.

Tot slot wens ik uitdrukkelijk het Nederlandstalig karakter van De Regenboog te benadrukken. De onderwijstaal en de voertaal van de school (zowel voor ouders als voor leerlingen) is het Nederlands ook voor leerlingen uit taalgemengde en anderstalige gezinnen. Het is van groot belang dat de leerling het Nederlands zo goed mogelijk beheerst. De ouders engageren zich dan ook hun kind aan te moedigen om Nederlands te leren.

U bent steeds welkom om een kijkje te komen nemen op onze school.

Christophe De Buyser 
directeur

Contact

GO! Basisschool De Regenboog

 

Location

Speelbroek 38
1850 Grimbergen
Phone 02 269 31 45
E-mail info@deregenbooggrimbergen.be